Reactie op Stephan Slingerland (in Trouw, 26 april 2016)

In Trouw van 28 april 2016 is een ingezonden brief van Evert van Voorthuysen geplaatst met de volgende tekst

Energietransitie

Het afschaffen van de fossiele energiebronnen in Nederland vergt politieke oplossingen en politici met lef, aldus Stephan Slingerland in Trouw van 26 april. Hij is echter  te pessimistisch over de economische baten van de groene alternatieven voor olie, aardgas en kolen.

De energietransitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen vergt weliswaar  enorme  investeringen, maar die zullen de economie en daarmee de werkgelegenheid juist wel enorm stimuleren. Minister Kamp  moet daarom met een duidelijk plan komen waarin, in tegenstelling tot zijn Energierapport,  wel heldere keuzes worden gemaakt waarop  het bedrijfsleven kan inspelen. Energietransitie is geen negatief, maar een positief verhaal.

Evert du Marchie van Voorthuysen, Groningen

D66 wil Tunesië helpen bij de energietransitie

Op initiatief van Evert van Voorthuysen heeft het landelijk congres van de politieke partij D66 de volgende motie aangenomen:

 

“Het congres van D66 in vergadering bijeen op zaterdag 16 april 2016 te Arnhem,

Overwegende dat:

De noodzakelijke beperking van de temperatuurstijging op Aarde een energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energieopwekking vereist die in alle landen ter wereld moet worden uitgevoerd;

Nederland zich op de klimaatconferentie van Parijs verplicht heeft om financieel bij te dragen aan de energietransitie in ontwikkelingslanden;

Het democratiseringsproces in bijvoorbeeld Tunesië onze steun aan de energietransitie in juist dat land rechtvaardigt;

Spreekt uit dat:

Dat Nederland ook in ontwikkelingslanden moet proberen om bij te dragen aan de energietransitie;

En verzoekt de fracties van de Tweede en Eerste Kamer:

Om te bezien hoe met het Ontwikkelingssamenwerkingsbudget de energietransitie in een of meerdere ontwikkelingslanden een sterke impuls gegeven kan worden;

En gaat over tot de orde van de dag.”

Evert is actief in de werkgroep Energie en Klimaat van D66. De redenen om juist Tunesië te helpen bij de transitie van fossiele energiebronnen naar duurzame bronnen, vooral zonne-energie, staan vermeld in het Nederlands-Tunesisch Zonne-Energie Plan.

 

100% duurzame en betrouwbare energievoorziening voor Nederland

15 februari 2016

De politieke partij D66 heeft een visie gepubliceerd over de duurzame energievoorziening in de toekomst met de titel:  “D66 geeft Nederland Nieuwe Energie“. Op blz. 11 is een scenario gepubliceerd dat staat als een huis. Het scenario voldoet aan alle relevante  voorwaarden:

  1. >95 duurzaam (d.w.z. de CO2-uitstoot daalt met >95%);
  2. 100% betrouwbaar, dankzij het concept van Power-to-Gas en betrekkelijk kleine gascentrales in de steden en wijken;
  3. betaalbaar.

Alle componenten bestaan al, en de meeste componenten zijn door het leercurve-effect al goedkoop geworden. Power-to-Gas (P2G) is het minst bekend bij het grote publiek. Er wordt in Duitsland op grote schaal ervaring mee opgedaan. Er bestaan plannen om in Delfzijl een P2G-installatie van 12 MW te gaan bouwen.

Maar de Stichting GEZEN plaatst wel een kanttekening. De technische aanpak van zonne-energie en wind als primaire energiebronnen, in combinatie met chemische energieopslag in de vorm van Power-to-Gas (P2G) is uitstekend. Het is naar ons beste weten de eerste keer dat een denktank uit een politieke partij (en daar komt uiteindelijk de macht vandaan) met een helder en wetenschappelijk correct scenario komt. Daarom zijn wij enthousiast en hebben wij  de essentie van het D66-scenario hier visueel getoond.

Maar er zijn ook bezwaren tegen het Zon-Wind-Gas scenario zoals hier boven weergegeven. In dat scenario wordt alle grootschalige zonne-energie, de zonnepanelen op velden, in Nederland uitgevoerd. Dit vergt in totaal, volgens de schrijvers van “D66 geeft Nederland Nieuwe Energie”, 1500 km² aan terrein dat moet worden onttrokken aan de agrarische sector, dat is ruwweg 4 km² = 400 hectare per Nederlandse gemeente. We denken dat dit in ons dichtbevolkte land op onoverkomelijke problemen gaat stuiten.

De Stichting GEZEN verwelkomt het Zon-Wind-Gas scenario van D66, maar stelt voor om het zonne-energiedeel voornamelijk uit te voeren in de landen rondom de Middellandse Zee, kortweg, de Sahara.
Er is dan naast zon-PV (zonnepanelen) ook zon-CSP (zonnespiegelcentrales) mogelijk. GEZEN onderzoekt momenteel allerlei varianten, waarbij het P2G-deel van het scenario ook naar de Sahara gaat, eventueel ook met een deel van de gascentrales.

Blokschema Zon-Wind-Gas Overzicht

Schematische weergave hoe het scenario uitwerkt voor een zomerdag, een nacht en een winterdag